Rachunek lub podatek Vat we wspolnocie

W związku z licznymi pytaniami czytelników 30 minut w sprawie wystawiania przez wspólnotę rachunków oraz faktur VAT z tytułu wpłat zaliczek na koszty zarządu tym właścicielom, którzy w swoich lokalach prowadzą działalność gospodarczą, przedstawiam stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu udzielone pewnej wałbrzyskiej Wspólnocie Mieszkaniowej.

Odpowiadając na pismo z dnia 01.02.2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. / udziela informacji w tym zakresie.

Czynności wykonywane przez Wspólnotę Mieszkaniową w ramach jej zadań ustawowych wymienionych w art. 14 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali / Dz. U. Nr 85 poz. 388 ze zm. / nie są czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług VAT, o którym mowa w katalogu czynności opodatkowanych z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze z..).

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali / Dz. U. Nr 85 poz. 388 ze zm. / , na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

– wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

– opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

– ubezpieczenia, podatki i inne płaty publiczno-prawne, chyba, że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

– wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

– wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest m.in. ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczenia w kosztach zarządu związanych utrzymaniem nieruchomości wspólnej – art. 13 ust. 1 tej ustawy. Stosownie do regulacji art. 87 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa:, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. W przedmiotowym przypadku (wpłata zaliczek na koszty zarządu) taka relacja nie zachodzi, bowiem nie mamy do czynienia z cywilno-prawną umową kupna-sprzedaży lub umowy o świadczenie określonych usług / wykonanie zlecenia, dzieła itp. /. Uiszczanie zaliczek tytułem w/w kosztów zarządu nie jest również jedną z czynności opodatkowanych określonych w art. 2 w/w ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), bowiem wskazane czynności wchodzą w zakres kosztów zarządu nieruchomością. Przyjęty sposób rozliczania kosztów zarządu nieruchomością nie daje podstaw do formułowania twierdzenia, że zaliczki wpłacane przez członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak również poszczególnych wyodrębnionych lokali członków wspólnoty, stanowi obrót w rozumieniu norm art. 15 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle powyższego brak jest uzasadnienia prawnego dla wystawienia rachunku oraz fakturowania wewnętrznych rozliczeń pomiędzy wspólnotą, a jej członkami. Jednocześnie organ podatkowy wyjaśnia, iż do wystawienia faktur VAT uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani podatnicy podatku VAT –  § 34 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm. ), w wykonaniu czynności wymienionych w art. 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując, stanowisko przyjęte przez Wspólnotę Mieszkaniową tj. odmowa wystawiania rachunku lub faktury VAT należy uznać za prawidłowe.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *