Sposoby głosowania uchwał

W listach czytelników często powtarza się temat sposobu głosowania uchwał. Okazuje się, że zasady opisane w ustawie o własności lokali dla wielu członków wspólnot mieszkaniowych nadal są mało zrozumiałe. Autorzy tych listów proszą mnie, o przystępne wyjaśnienie wszystkich sposobów głosowania. Chcą również wiedzieć, czy zebranie wspólnoty jest ważne, jeśli brak było kworum?

 

Potrzeba podejmowania uchwał pojawia się zawsze w tedy, kiedy sprawa, której to dotyczy przekracza zakres zwykłego zarządu, wówczas właściciele lokali w uchwale wyrażają zgodę na dokonanie tej czynności. Otwarty katalog takich czynności możemy znaleźć w art. 22 ust 3 ustawy o własności lokali. Ustawodawca w art. 23 uwl. zapisał, iż uchwały właścicieli lokali mogą być podejmowane na zebraniu bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd lub administratora, jeśli czynność tą zapisano w umowie o administrowanie. Z doświadczenia wiem, iż większość uchwał, jakie przyjmuje wspólnota podejmowane są na zebraniu rocznym. Gdyby się jednak okazało, że frekwencja jest słaba i brak jest wystarczających głosów aby uznać, iż głosowana uchwała została podjęta, to ustawodawca w tym samym artykule zapisał, iż uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, a częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Znajdujemy tutaj również odpowiedź na pytanie, czy na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej bezwzględnie wymagane jest kworum? Otóż, skoro możemy brakujące (nieobecne) głosy zebrać po zebraniu, to jasno z tego wynika, iż członków wspólnoty nie obowiązuje zasada kworum. Ta zasada wymagana jest między innymi w spółkach oraz spółdzielniach np. mieszkaniowych. Nie należy, więc dziwić się członkom zarządu lub administratorowi, że w przypadku braku wymaganej ilości podpisów pod uchwałą, przedstawiciele ci odwiedzą Państwa w waszych domach. Wiem, że niektórzy z właścicieli lokali z różnych powodów odmawiają złożenia podpisu pod uchwałą. Proszę pamiętać, iż złożenie podpisu nie oznacza zgody, albowiem podpis należy złożyć na odpowiedniej karcie do głosowania w rubryce ZA, SPRZECIW lub WSTRZYMAŁ SIĘ. Dopuszczalne jest również, aby uchwałę właściciele podjęli tylko w drodze indywidualnego zbierania głosów. Ta forma dla jej członków jest prosta, wygodna i często stosowana, bowiem nie wymaga od właścicieli tracenia cennego czasu na długie zebrania. Nie powinno to jednak dotyczyć zebrania rocznego, na którym przedstawiane jest roczne sprawozdanie finansowe, gdyż podejmowane są wówczas decyzje dotyczące przeszłości oraz przyszłości budynku. Warto pamiętać, iż zgodnie z art. 23 ust 3 uwl. o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie (np. zawiadomienie o treści podjętej uchwały). W takim zawiadomieniu oprócz treści uchwały dowiemy się również o głosach oddanych ZA oraz głosach SPRZECIW. W treści zawiadomienia powinno się znaleźć pouczenie, iż każdy właściciel lokalu ma prawo w terminie 6 tygodni od daty zawiadomienia zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo, jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy (art. 25 uwl). Trzeba jednak pamiętać, iż tak zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba, że na wniosek zainteresowanego sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy. Warto jest, więc do pozwu zawsze dołączyć taki wniosek, gdyż sądy działają wolno, a  wykonanie zaskarżonej uchwały może spowodować nieodwracalne skutki na przykład, kiedy doszło do nadbudowy lub rozbudowy. W kolejnym odcinku Poradnika domowego wyjaśnię jak przy podejmowaniu uchwały liczone są głosy i kiedy właściciele nieruchomości mogą zmienić zasadę liczenia głosów, która znacząco może zmienić końcowy wynik głosowania.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *